Research in Sports Science

Derginin başvuru, hakemlik, yayın ve etik standartlarla ilgili politikaları hakkında kapsamlı bilgi için Politikalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Benzer şekilde, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Hakkında sayfasını ziyaret ediniz.

Derginin yönergelerine uygunluğu sağlamak için herhangi bir makale göndermeden önce derginin politikalarını gözden geçirmeniz önemle tavsiye edilir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bir makale daha önce bir konferans veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar organizasyonun adı, tarihi ve yeri de dahil olmak üzere etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.

Yazarların makaleleri aşağıda listelenen ilgili kılavuza uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir:

•    Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
•    Sistematik incelemeler ve meta-analiz: PRISMA kılavuzları (protokoller için lütfen PRISMA-P kılavuzlarına bakınız)
•    Davranışsal ve halk sağlığı müdahalelerinin randomize olmayan değerlendirmeleri: TREND kılavuz ilkeleri
•    Olgu Sunumu: CARE vaka raporu kılavuzları
•    Nitel araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

Research in Sports Science, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır. 

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla ve yazarlar dışında yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makale dosyalarına ek olarak, yazarlar ilk gönderim sırasında aşağıdakileri de sunmak zorundadır:

· Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu, ve
· ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu (tüm katkı sağlayan yazarlar tarafından doldurulmalıdır). Bu formlar rissjournal.org adresinden indirilebilir.

Makalenin Hazırlanması
Başlık sayfası
: Tüm başvurularla birlikte ayrı bir başlık sayfası gönderilmeli ve bu sayfa aşağıdakileri içermelidir:
•    Makalenin tam başlığı ve en fazla 50 karakterden oluşan kısa bir başlık (kısa başlık),
•    Yazar(lar)ın ad(lar)ı, bağlı oldukları kurumlar, en yüksek akademik derece(ler)i ve ORCID kimlikleri,
•    Hibe bilgileri ve diğer destek kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi,
•    Sorumlu yazarın adı, adresi, telefonu (cep telefonu numarası dahil) ve e-posta adresi,
•    Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere teşekkür.
•    Yazar(lar) derginin Yayın Kurulu üyesi ise, bu durum başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet: Editöre Mektuplar dışındaki tüm gönderiler için yazarlar, Türkçe ve İngilizce özetleri sunmak zorundadır. Orijinal Makaleler için özetler, alt başlıklar olmaksızın sunulmalıdır. Kelime sayısı özelliklerine ilişkin bilgi için Tablo 1'e bakınız.

Anahtar Kelimeler: Her başvuruya, özetin sonunda konu indekslemesi için en az üç en fazla altı anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler kısaltma yapılmadan tam olarak listelenmelidir.

Makale Türleri
Araştırma Makaleleri

Araştırma Makaleleri, orijinal araştırmalara dayanan yeni bilgiler sunar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın özgünlüğü ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni, Giriş, Materyal ve Yöntemler, Bulgular ve Tartışma gibi alt başlıklarla yapılandırılmalıdır.

Orijinal makalelerin sınırlamaları, eksiklikleri ve kısıtlamaları, sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

Araştırma Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'i kontrol ediniz.

İstatistiksel Analizin Raporlanması 
İstatistiksel analizlere ilişkin bilgiler, Materyal ve Yöntemler bölümü altında ayrı bir alt başlıkla verilmeli ve süreç boyunca kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir.

Bir araştırma makalesinde istatistiksel veriler raporlanırken, değerlerin açık ve tutarlı bir şekilde sunulması önemlidir. p değerleri, güven aralıkları (CI) ve diğer istatistiksel ölçümler uygun şekilde yuvarlanmalı ve sağlanan yönergelere göre ifade edilmelidir. Örneğin, p değerleri, ilk iki hane sıfır olmadığı sürece ondalık noktanın sağındaki iki haneye kadar ifade edilmelidir, bu durumda üç hane verilmelidir (örneğin, p < .01 yerine p = .002 olarak raporlayın). Bununla birlikte, .05'e yakın değerler üç ondalık basamağa kadar raporlanabilir çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için keyfi bir kesme noktasıdır (örn., p = .053). .001'den küçük p değerleri tam değeri vermek yerine p < .001 olarak belirtilmelidir (örn., p = .000006). 

Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Derleme Makaleleri
Belirli bir alanda kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahip ve güçlü bir yayın geçmişi olan yazarlar tarafından yazılan derleme makaleler memnuniyetle karşılanmaktadır. Hatta bu yazarlar dergiye bir derleme makale ile katkıda bulunmaya davet edilebilir. Derleme makaleleri, derginin konusuyla ilgili mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışmalarını ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme makalelerinin alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Ancak her derleme makalesi bir "Giriş" ve bir "Sonuç" bölümü içermelidir. 

Derleme Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Olgu Sunumları
Dergi, vaka raporları için sınırlı alan sağlamaktadır ve nadir görülen vakalar veya zorlu koşullarla ilgili raporları, yeni içgörüler sunan veya henüz literatürde yer almayan bilgileri açığa çıkaran raporları yayımlama önceliği verir. İlgi çekici ve eğitici vaka raporları da yayınlanmaya açıktır. Bir vaka raporunun metni, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Ayrıca yapılandırılmamış bir özet de eklenmelidir. Olgu Sunumu Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektuplar
"Editöre Mektup," daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli veya gözden kaçırılmış yönlerini tartışan bir tür elyazmasıdır. Bu tür elyazması ayrıca derginin kapsamı içindeki, okuyucuları özellikle eğitici vaka raporları gibi ilgilendiren konularda da makaleler sunabilir. Okuyucular ayrıca "Editöre Mektup" formatını kullanarak yayınlanmış elyazmalarına yönelik yorumlarını paylaşabilirler. "Editöre Mektup"un metni yapılandırılmamış olmalı ve özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler veya diğer ortam içeriği içermemelidir. "Editöre Mektup" içinde yorum yapılan elyazması uygun bir şekilde alıntılanmalıdır.

Editoryal Yorumlar
Seçilen makaleler hakkında davet edilen editoryal yorumlar, dergide yayınlanarak sunulan araştırmaların uzman görüş ve eleştirel analizini sağlamak amacıyla yayınlanır. Bu yorumlar, makalede ele alınan konuda uzmanlık veya yüksek itibara sahip yazarlar tarafından yazılır. Dergi bu yazarları özenle seçer ve yorumlarını katkıda bulunmaları için davet eder. Editoryal yorumlar, 1000 kelimeyi aşmamalı ve özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler veya diğer medya içeriği içermemelidir.

Kitap İncelemeleri
Dergi, ilgili konuda dışarıdan bir uzman tarafından gözden geçirilmiş olması koşuluyla, dergi kapsamındaki güncel ve kayda değer kitapların incelemelerini memnuniyetle karşılar. Bu incelemeler, kitabın eleştirel bir değerlendirmesini sunmalı, güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra derginin okuyucu kitlesiyle olan ilgisini vurgulamalıdır. Kitap değerlendirmelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Biyografi
Beden eğitimi ve spor alanında tanınmış kişilerin hayat hikayelerini gerçeklere dayalı, kronolojik bir sıraya göre, belge ve tanıklara dayalı, kişinin önemini ve farklılıklarını içeren yazılar, editoryal süreçten geçirilerek yayınlanabilir. Biyografi yazıları aşağıda belirtildiği şekilde yapılandırılmalıdır:

•    Giriş bölümü: Biyografinin ilk bölümü olan giriş bölümünde, biyografisi yazılan kişinin doğumundan doğduğu yere kadar temel bilgilere yer verilir. İlgili kişinin ailesi, soy ağacı ve çevresi hakkındaki bilgilere değinilmelidir.

•    Gelişme bölümü: İlgili bireyin çocukluk yıllarından eğitim ve öğretim yıllarına kadar olan bilgilere gelişme bölümünde yer verilir. Gelişme bölümünce ayrıca, özel hayattaki arkadaşlıklardan, okul yıllarındaki başarılardan ve zamanla oturmaya başlan kişilikten söz edilmelidir.

•    Sonuç bölümü: Biyografinin son kısmı olan sonuç bölümü, kişinin iş yaşamı ve özel hayatını içerir. Evlilik, kariyer vb. konular, iş yerindeki başarılara ve kişinin toplumdaki sosyal konumundan bu bölümde bahsedilmelidir.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar

Makale türü

Sözcük limiti*

Özet sözcük limiti

Kaynak limiti

Tablo limiti

Resim limiti

Özgün Araştırma

5000

250

35

6

5 ya da toplamda 10 resim

Derleme

5000

250

50

6

10 ya da toplamda 15 resim

Olgu Sunumu

1200

200

15

Tablo yok

4 ya da toplamda 8 resim

Editöre Mektup

400

Özet yok

5

Tablo yok

Resim yok

Kitap İncelemesi

1000

Özet yok

20

5

2

Biyografi

2000

Özet yok

20

4

4

*Kelime sınırı, özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamalarını içermemelidir.

Tablolar
Tablolar ana belgede referans listesinden sonra yer almalı ve metin içinde atıfta bulunuldukları sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üzerinde açıklayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan kısaltmalar tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır (ana metinde tanımlanmış olsalar bile). Tablolar, kelime işlem yazılımının "tablo ekle" komutu kullanılarak oluşturulmalı ve verilerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için açık bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Şekiller ve Şekil Açıklamaları
Şekiller TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine veya ana makale dosyasına gömülmemelidir. Bir şeklin alt birimleri varsa, her alt birim ayrı bir dosya olarak sunulmalı ve alt birimler tek bir görüntüde birleştirilmemelidir. Şekiller, alt birimleri belirtmek için etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Bunun yerine, şeklin farklı bölümlerini tanımlamak için şekil açıklaması kullanılmalıdır. Kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler şekil açıklamalarını desteklemek için görseller üzerinde kullanılabilir. Her bir şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalı ve şekiller net ve kolay okunabilir olmalıdır. Şekil açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Şekillere ana metin içinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve akronimler, hem özet hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımın ardından parantez içinde verilmeli ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ürünlerin tanımlanması
Bir makalede bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, parantez içinde ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermek önemlidir. Bu, ürünün adını, ürünün üreticisini ve şirketin bulunduğu şehir ve ülkeyi içermelidir. Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen bir Discovery St PET/BT tarayıcıdan bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilginin verilmesi, ürünün doğru şekilde tanımlanmasını ve kaynak gösterilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

Referanslar
Hem metin içi alıntılar hem de referanslar Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın El Kitabı, Yedinci Baskı (2020) uyarınca hazırlanmalıdır.

Yayınlara atıfta bulunurken en yeni, en güncel kaynaklar tercih edilmelidir. En güncel kaynaklara atıfta bulunmak, makalenin konuyla ilgili ve güncel olmasını ve alandaki en son gelişmeleri yansıtmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Makalelerindeki referansların doğruluğundan emin olmak yazarların sorumluluğundadır. Tüm kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunulmalı ve atıflar doğru şekilde biçimlendirilmelidir.

İntihalden kaçınmak için, makalenizdeki diğer kaynakları metin içi alıntılar yoluyla belirtmeniz gerekir. Her metin içi atıf için ilgili bir referans listesi girişi sağlanmalıdır.

APA metin içi atıf stili, yazarın soyadını ve yayın yılını içerir, örneğin (Field, 2005). Doğrudan bir kaynaktan alıntı yapılıyorsa, sayfa numarası da eklenmelidir, örneğin (Field, 2005, s. 14).

Eğer baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa, DOI numarası referans listesinde belirtilmelidir.

Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

Dergi Makalesi: Edwards, A. A., Steacy, L. M., Siegelman, N., Rigobon, V. M., Kearns, D. M., Rueckl, J. G., & Compton, D. L. (2022). Unpacking the unique relationship between set for variability and word reading development: Examining word- and child-level predictors of performance. Journal of Educational Psychology, 114(6), 1242–1256. https://doi.org/10.1037/edu0000696 

Kitap Bölümü: Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mindbody health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting mind–body health in schools: Interventions for mental health professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Tek Yazarlı Kitaplar: Haslwanter, T. (2022). An introduction to statistics with Python. New York, NY: Springer International Publishing.

Yazar Olarak Editör(ler): Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press. 

Tez Bölümü: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en

Websiteleri: Chandler, N. (2020, April 9). What’s the difference between Sasquatch and Bigfoot? howstuffworks. https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/strange-creatures/sasquatch-bigfootdifference.htm 

Epub Baskı Öncesi Makaleler: Muldoon, K., Towse, J., Simms, V., Perra, O., & Menzies, V. (2012). A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year. Developmental Psychology. Epub ahead of print. doi:10.1037/a0028240.

Yedinci baskıda, artık bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listelenen 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (...) ve ardından listelenen son yazarın adı ile değiştirilir:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

Üretim
Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir değerlendirme sürecinden daha geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Dil Değerlendirme süreci sonrasında, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir. Bu, makalenin dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlamak amaçlıdır.

Makale resmî olarak yayınlanmadan önce, yazara PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) makaleyi gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için son bir fırsat sunar.
 

ENGLISH
EISSN 2687-3907