Research in Sports Science

Reklamın Spor Bilimleri Öğrencilerinin Tüketici Tercihlerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi

2.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

RISS 2018; 8: 124-145
Anahtar Kelimeler : Reklam, Spor, Tüketici Tercihleri.
Okunma: 7843 İndirilme: 1319 Online Yayın Tarihi: 20 Eylül 2019

Bu çalışmanın amacı; reklamın spor bilimleri alanındaki öğrencilerin tüketici tercihlerine etkisinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Spor Bilimleri öğrencilerinin demografik değişkenleri ele alınarak, tüketici tercihleri arasında anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı değerlendirilmiştir. Çalışmada Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencilerinin katılım sağladığı bir uygulama yapılmıştır. Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak, tarama ve inceleme modeli kullanılmıştır. Reklam ve reklamla ilgili faktörler değerlendirilerek, reklam ve spor arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Veri toplama kısmında; Kişisel bilgi formu oluşturularak, öğrencilerin demografik verileri ve reklamların ürün tercihlerindeki etkileri incelenmiştir. Uygulama kısmında veri toplam ölçeği olarak; Orhan(2011) tarafından geliştirilen ve Okumuş (2015)’in “Tüketicilerin Marka Tercihlerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü” Yüksek Lisans çalışmasında revize edilen ölçekten faydalanılmıştır. Gönüllülük esasına dayalı olarak, ankete katılan katılımcıların üniversite öğrenimine devam etmeleri, reşit olmaları ön koşuldur. Ölçütlerin değerlendirilmesi sonucunda; “Medyada reklamı yapılan ürünlerin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum” ve “Reklamlar doğru ürünü tercih etmemi sağlıyor” ifadeleriyle katılım sağlayan öğrencilerin, reklamların doğru ürün seçiminde belirleyici etken olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sporcular medeni hali değişkeni kapsamında reklamların ürünlerin tercih edilmesinde anlamlı bir farklılığı oluşturduğu, “bekâr” olanların “evli” olanlara göre; ürün tercih etmelerinde reklamları daha çok tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. “18-30” yaş gurubundaki sporcuların “31-40” yaş arasındaki sporculara göre; reklamların ürün tercihinde daha çok etkili olduğunu dile getirmiştir. “Devlet Memuru” olarak görev yapan sporcuların; diğer gruplara oranla reklamların ürün tercihlerinde daha çok etkili olduğuna ulaşılmıştır.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907