Research in Sports Science

Sporun Otistik Çocuklarda Saldırganlık ve Sosyal Uyum Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

1.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

RISS 2017; 7: 25-33
Anahtar Kelimeler : Spor, Otistik, Sosyal Uyum
Okunma: 6119 İndirilme: 1088 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2017

Bu çalışmanın amacı Kayseriilinde yaşayan otistik çocukların, saldırganlık ve sosyal uyum düzeylerinincinsiyet, yaş, ailenin gelir durumu, anne ve babanın eğitim durumu ve sporyapma durumuna göre incelenmesidir.   Çalışmaya Kayseri ilinde yaşayan 70 otistikliçocuk katılmış ve araştırmanın örneklemini oluşturmuşlardır. Çalışmada sosyal uyumve saldırganlık ölçekleri kullanılmıştır. Ölçekler otistikli bireylerinaileleri tarafından gözlemledikleri davranışlar üzerine aileleri tarafındandoldurulmuştur.Kişisel bilgi formu, sosyal uyum ve saldırganlık ölçeğinden eldeedilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile istatistiksel analizleriyapılmıştır. Elde edilenverilerin dağılımları için Kolmogrov Smirnov test istatistiği kullanılmış ve istatistikianalizler için parametrik testler kullanılmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler, ölçek toplam puanları ile frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespitedilerek verilmiştir. Ölçeklerden elde edilenpuanlar arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için cinsiyet ve spor yapmadurumu için İndepentent t testi kullanılırken, yaş, aylık gelir, anne ve baba eğitimdurumları için One Way Anova testi kullanılmıştır. Ayrıca ölçekler arasındakiilişkiyi ortaya koyabilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analiziuygulanmıştır.Sonuçolarak cinsiyet, yaş, ailenin gelir düzeyi, anne ve baba eğitim durumlarınagöre herhangi bir farklılık bulunmaz iken; spor yapan otistikli çocuklar ileyapmayan çocuklar arasında sosyal uyum ve saldırganlık düzeylerinde anlamlıfarklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca otistikli çocuklarda saldırganlıkdüzeyleri ile sosyal uyum düzeyleri arasında negatif yönlü ilişki tespitedilmiştir.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907