Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Muay-Thai Hakemlerinin Karar Verme Stratejilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

1.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye

2.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

3.

Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye

4.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye

5.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

RISS 2019; 9: 5-10
DOI: 10.5152/rss.2019.0002
Anahtar Kelimeler : Muay-Thai, hakemlik, karar verme
Okunma: 1079 İndirilme: 236 Online Yayın Tarihi: 21 Kasım 2019

Çalışmanın amacı Muay Thai hakemlerinin karar verme stratejilerinin farklı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 40 (%31,3) “Kadın” ve 88 (%68,8) “Erkek” toplam 128 farklı kategorideki Muay Thai hakemi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, Muay Thai hakemlerinin karar verme stratejilerini ölçmek amacıyla, Mann ve ark. (1998), tarafından (Melbourne Decision Making Questionary) karar vermede öz saygı ve karar verme stillerini karşılaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. İki bölümden oluşan bir ölçektir. Ölçek Deniz (2004), tarafından karar verme stillerinin belirlenmesi amacıyla Türkçeye uyarlanmıştır. Melbourne Karar Verme Ölçeği iki kısımdan oluşmaktadır. I. kısım: Karar vermede öz saygıyı belirlemeyi amaçlamaktadır. 6 maddeden ve tek alt faktörden oluşmaktadır. II. kısım ise karar verme stillerini belirlemeyi amaçlayan, 22 maddeden ve dört alt faktörden oluşan bir ölçektir. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri; verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; katılımcıların cinsiyetlerine göre “Panik Kara Verme” stilinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmış, katılımcıların yaş, Muay-Thai branşında sporculuk ve milli olma durumları, refah düzeyleri ile hakemlik kademesi ve yıllarına göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Cite this article as: Demirel M, Atalay K, Şentürk A, Demirel DH, Serdar E. Investigation of Muay Thai Referees’ Decision-making Strategies According to Different Variables. Research in Sports Science 2019; 9(1); 5-10.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907