Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Farklı Tenis Servis Atış Teknikleri ve Top Hızı Parametrelerinin Bazı Antropometrik Özellikler ile İlişkisinin İncelenmesi

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

RISS 2024; 14: 7-11
DOI: 10.5152/rss.2024.24003
Okunma: 635 İndirilme: 107 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2024

Bu çalışmanın amacı, tenis servis atışında üç farklı tekniğin (flat, topspin, slice) ve top hızı parametrelerinin bazı antropometrik özellikler ile karşılaştırılmasıdır. Araştırmada anlık durum tespiti ve ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul/Sarıyer ilçesinde bulunan Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübüne kayıtlı 14–16 yaş arası 36 (18 kadın 18 erkek) müsabık tenis sporcusu oluşturmaktadır. Araştırma veri toplama sürecinde boy ve ağırlık ölçümleri alınarak vücut kütle indeksi hesaplanmıştır. Sporcuların servis top hızları güvenilir bir el radar tabancası kullanılarak ölçülmüştür. Verilerin analizi The Statistical Package for Social Sciences versiyon 24.0 (IBM Corp.; Armonk, NY, ABD)Statistical Package for the Social Sciences programında, servis atış teknikleri ve grup değişkenlerinin top hızı üzerindeki ortak etkisini karşılaştırmada tekrar ölçümlerde ANOVA (2 cinsiyet × 3 servis atış tekniği) testi, antropometrik özellikler ile ilişkisel durumlarının analizi için pearson korelasyon testi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kadınlarda ve erkeklerde top atma hızlarının üç farklı servis atış tekniğinin ölçülmesi sonucunda ortak etkiye bakıldığında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (F (1,256; 42,705)=1,837, p > ,05, η2=0,051). Eta kare değeri incelendiğinde, farklı servis atış teknikleri ölçümlerinin top hızı üzerinde etkililiğinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir (0,051). Cinsiyet grubu değişkenine bakılmaksızın servis atış tekniklerinin temel etkisi incelendiğinde bireylerin top hızı arasındaki farklılaşmanın anlamlı olduğu söylenebilir (F (1,256; 42,705)=31,294, p < ,05, η2=0,479). Bu durumda üç farklı servis atış tekniğinin top atma hızında etkili olduğu bulunmuştur. Cinsiyet grup değişkeninin servis atışındaki top atma hızı üzerinde etkisine bakıldığında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F (1,34)=11,259, p < ,05, η2=0,249). Antropometrik özellikler ve servis atış teknikleri korelasyonunda sadece katılımcıların boy ile topspin servis top hızı ilişkisi pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0,309, p < ,05). Diğer antropometrik özellikler ile servis atış tekniği top hızı korelasyonlarında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır (p > ,05). Elde edilen bulgular, tenis sporunda servis hızını ve etkinliğine yönelik antrenman stratejileri geliştirmek için temel oluşturabilir.

Cite this article as: Akkaya, C.C., & Demirli, A. (2024). Farklı tenis servis atış teknikleri ve top hızı parametrelerinin bazı antropometrik özellikler ile ilişkisinin incelenmesi. Research in Sports Science, 14(1), 7-11.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907